ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอน IFEC-POLAR-TSF ส่งงบ Q1/62 ล่าช้า

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น IFEC-POLAR-TSF ไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1/62 ล่าช้าเกิน 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) 2) บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) และ 3) บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 15 พ.ค.2562 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ IFEC, POLAR และ TSF มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย