กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFFIF ปันผล 0.431 บาท XD 28 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TFFIF จ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนอัตรา 0.4310 บาท จากผลดำเนินงาน 1 ก.ค.-30 ก.ย.2562 ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 พ.ย. จ่ายเงิน 19 ธ.ค.62

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) แจ้ง การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 36 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค.2562-30 ก.ย.2562 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.4310 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 ธ.ค.2562 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 ธ.ค.2562

ด้านผลการดำเนินงานงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 10,054.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่ 8.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 10,046.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,255.78%

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสุทธิรายได้จำนวน 2,042.18 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 29 ต.ค.2561 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

ในปี 2562 กองทุนรวมรับรู้รายได้จากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2562 หรือคิดเป็นระยะเวลา 337 วัน และเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 กองทุนรวมได้มีการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งกองทุนรวมได้มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 53,166.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน 8,355.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2561 กองทุนรวมได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. เป็นวันที่ 30 ก.ย. โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 ดังนั้น งบการเงินของงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 ที่แสดงเปรียบเทียบจึงได้จัดทำสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนตั้งแต่ 1 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2561

ด้านราคาหน่วยลงทุน TFFIF ณ เวลา 16.02 น. อยู่ที่ 12.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.64% มูลค่าการซื้อขาย 103.75 ล้านบาท