กลุ่มศรีตรัง CG “ดีเลิศ”

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  ( STA )  ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”  ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน จาก 677 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ผลการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแบบครบวงจร และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ STA  เปิดเผยว่า “ กลุ่มบริษัท ศรีตรัง ภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับการได้รับผลประเมิน CG score อยู่ในระดับดีเลิศ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงผลของแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการ ตามหลักบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ยึดมั่นและนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

บริษัท ฯ คงนโยบายในการพัฒนาองค์กรด้วยการกำกับกิจการที่ดี พร้อมใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม จนเป็นแบบอย่างก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียว แบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตลอดไป