ตลาดฯ จี้ IFEC-POLAR ตั้งผู้สอบบัญชี-ส่งงบภายในกำหนด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ IFEC-POLAR แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมส่งงบฯ ภายในกำหนด หากพ้นเวลาอาจถูกเพิกถอน พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NP จี้ POLAR แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน หาก 3 เดือนจากนี้ยังไม่แต่งตั้ง ตลาดฯ จะขึ้น SP ห้ามซื้อขายหุ้น 5 ก.พ.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการดำเนินการต่อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) และบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เพื่อให้บริษัทดังกล่าวแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด ดังนี้

IFEC จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2562 ภายในวันที่ 30 เม.ย.2563 และเมื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ภายในระยะเวลาแล้ว บริษัทต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2563

POLAR จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2562 ภายในวันที่ 31 พ.ค.2563 และเมื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ภายในระยะเวลาแล้ว บริษัทต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ภายในวันที่ 31 ม.ค.2564

ทั้งนี้ หาก IFEC และ POLAR ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2562 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NP สำหรับหุ้น POLAR ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2562 กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเลิกการล้มละลายของ POLAR เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2562 บริษัทจึงต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่บริษัทไม่ได้อยู่ในการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดแล้ว

อย่างไรก็ตามหากขึ้น NP ครบ 3 เดือนแล้ว POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POLAR ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และหากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก POLAR ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR ต่อไป