ACG เข้าร่วมคาราวาน ก.ล.ต.สัญจรอุดร ขับเคลื่อน SMEs

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มอบของที่ระลึกให้กับ ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) ในโอกาสที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม “คาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบและเข้าใจถึงมุมมองความคิดและประสบการณ์ในการตัดสินใจระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้