CPNREIT เสนอซื้อทรัพย์สิน GLANDRT- ลงทุนอีก 5 โครงการรวม 5.6 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ CPNREIT ชงผู้ถือหน่วยอนุมัติแผนลงทุนเพิ่มโครงการเซ็นทรัล 5 สาขา จากกลุ่ม CPN มูลค่า 4.85 หมื่นล้านบาท พร้อมเสนอซื้อ “อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส-สำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์” จากกองทรัสต์ GLANDRT มูลค่า 7,430 ล้านบาท แลกถือหน่วย 25% รวมมูลค่าเงินลงทุนรวม 5.6 หมื่นล้านบาท ใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุน เงินกู้

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินจำนวน 7 โครงการ จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และหรือบริษัทย่อยของ CPN มูลค่ารวม 55,900 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 จำนวน 5 โครงการ มูลค่าไม่เกิน 48,560 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเซ็นทรัลมารีนา, โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง, โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) (ทรัพย์สินกลุ่มที 1) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และหรือบริษัทย่อยของ CPN

ส่วนทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 จำนวนไม่เกิน 7,430 ล้านบาท ได้แก่ โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2) จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงานจีแลนด์ (GLANDRT) รวมทั้งเสนอผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) และบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตีC จํากัด (Sterling) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

สำหรับเงินที่ใช้ในการลงทุนจะมาจากการเพิ่มทุนและกู้ยืมเงินไม่เกิน 13,500 ล้านบาท ซึ่งทำให้โครงสร้างเงินทุนมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้แหล่งเงินทุนจากการขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเพียงอย่างเดียว โดย CPNREIT จะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 770 ล้านหน่วย ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ปัจจุบันจำนวน 2,212,476,700 หน่วย จะทำให้ CPNREIT มีหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 2,982,476,700 หน่วย โดยจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ต่ำกว่า 75% เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ซึ่งสามารถซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร และหลังจากจัดสรรผู้ถือหน่วยเดิมแล้ว จะจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อเกินสิทธิ

ส่วนหน่วยทรัสต์ที่เหลือไม่เกิน 25% เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (GLANDRT) ทั้งนี้ CPNREIT จะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์หากที่ประชุม CPNREIT มีมติไม่อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 หรือที่ประชุม GLANDRT ไม่อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินให้ CPNREIT

นอกจากนี้จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรทั้งสองส่วน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและหรือประชาชนทั่วไป โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 22 พ.ย.2562 กำหนดให้วันที่ 31 ต.ค.2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สำหรับเงินเพิ่มทุนนอกจากนำไปลงทุนทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 และ 2 แล้ว ใช้เพื่อชำระหนี้จากการกู้ยืมเงินที่ใช้ในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการระดมทุนและลงทุนเพิ่มหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มภายในปี 2568 จำนวนไม่เกิน 630 ล้านหน่วย เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม เพื่อชำระค่าเช่าสำหรับโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 ส่งผลให้ CPNREIT มีหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,6212,476,700 หน่วย

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้ CPNREIT มีเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการรักษาระดับหนี้สินของ CPNREIT ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มมีศักยภาพในการสร้างรายได้ และจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับ CPNREIT โดยจะทำให้รายได้และผลประกอบการของ CPNREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น อีกท้้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของCPNREITอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ CPNREITและผู้ถือหน่วยทรัสต์

สำหรับมูลค่าสินทรัพย์ของ CPNREIT ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 30,022.72 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย 13.5697 บาท ซึ่งหลังเพิ่มทุนจะส่งผลให้ขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแตะ 8 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย และปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 81,308.52 ล้านบาท และมีผลตอบแทนเงินปันผล 4.40% ณ วันที่ 17 ต.ค.2562

อ่านประกอบ

GLANDRT รับข้อเสนอ CPNREIT ทาบซื้อทรัพย์สินทั้งหมดแลกถือหน่วย 25%

CPN นำสินทรัพย์ 5 โครงการ 4.86 หมื่นลบ.ให้ CPNREIT เช่า