GULF HONG KONG เข้าซื้อหุ้น SPCG เพิ่ม 0.16% ขยับถือ 10.08%

HoonSmart.com>> “เอสพีซีจี” เผย GULF HONG KONG เข้าซื้อหุ้นบริษัทฯ เพิ่ม 0.16% หนุนถือหุ้นแตะ 10.08% ยังไม่กระทบเปลี่ยนแปลงอำนาจการจัดการ ธุรกิจ

บริษัท เอสพีซีจี (SPCG) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED ได้ทำการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่ม จำนวน 1,577,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.16% ส่งผลให้ GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 98,140,352 หุ้น หรือคิดเป็น 10.08% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยยังคงถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 เช่นเดิม

ทั้งนี้ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 28 ส.ค.2562 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED ถือหุ้น SPCG จำนวน 85,941,252 หุ้น หรือ 8.82%

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ การบริหารงาน โครงสร้างจัดการ และอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด