“พงษ์ศักดิ์” เทนเดอร์หุ้น SVI ราคา 4.85 บาท เริ่ม 26 ก.ย.-1 พ.ย.

HoonSmart.com>> “เอสวีไอ” ทำเทนเดอร์หุ้น SVI ราคา 4.85 บาท/หุ้น เริ่ม 26 ก.ย.-1 พ.ย. หวังมีอำนาจคุมกิจการเพิ่มขึ้น ตั้งเงื่อนไขหากได้หุ้นน้อยกว่า 19.29% ยกเลิก ด้าน Eagle Mount Asia Equities ลั่นไม่ขายหุ้นในมือให้ 7.74%

บริษัท เอสวีไอ (SVI) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 บริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของบริษัท จาก นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น SVI จำนวน 984,264,523 หุ้น หรือ 45.71% เนื่องจากมีความประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการเพื่อเพิ่มอำนาจควบคุม โดยถือหุ้นเกินกว่าหรือเท่ากับ 65% นับรวมหุ้นที่ถือปัจจุบัน ดังนั้นอาจพิจารณายกเลิกการทำคำเสนอซื้อ หากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นน้อยกว่า 415,321,965 หุ้น หรือน้อยกว่า 19.29%

ขณะที่เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562 Eagle Mount Asia Equities Limited ในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการ ประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในทุกกรณีสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 166.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.74%

นายพงษ์ศักดิ์ จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,002,193,058 หุ้น คิดเป็น 46.54% และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30,000,000 หน่วย คิดเป็น 100% ของ SVI-W3 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและยังไม่ได้ใช้สิทธิ โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 4.85 บาท และราคาเสนอซื้อ SVI-W3 หน่วยละ 0.41 บาท มีระยะเวลารับซื้อ 25 วันทำการ ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-1 พ.ย.62 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ โดยในการเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยสำหรับใช้ในการซื้อหุ้นมูลค่ารวม 4,872.94 ล้านบาท

นอกจากนี้นายพงษ์ศักดิ์ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ขณะเดียวกันอาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

อ่านประกอบ

“พงษ์ศักดิ์” เทนเดอร์ฯ หุ้น SVI 54.29% ราคา 4.85 บาท ไม่ถอนออกจากตลท.