“พงษ์ศักดิ์” เทนเดอร์ฯ หุ้น SVI 54.29% ราคา 4.85 บาท ไม่ถอนออกจากตลท.

HoonSmart.com>> “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” ถือหุ้น  SVI ในมือแล้ว 45.71%  เสนอตั้งโต๊ะรับซื้อส่วนที่เหลือให้ครบ 100 %  ใช้เงินประมาณ 5,669 ล้านบาท  ตั้งเงื่อนไขยกเลิกหากมาขายไม่ถึง 19.29% 

บริษัทเอสวีไอ (SVI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเมื่อวันที่ 11 ก.ย. รับทราบการแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ของนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ที่จะเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 1,168,945,458 หุ้น คิดเป็น 54.29% ของหุ้นทั้งหมด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30 ล้านหน่วย คิดเป็น 100% ของ SVI-W3 โดยเสนอราคาซื้อที่หุ้นละ 4.85 บาท และราคาเสนอซื้อ SVI-W3 หน่วยละ 0.41 บาท   ด้านราคาหุ้น SVI วันที่ 11 ก.ย. ปิดที่ 3.92 บาท

ณ วันที่ 11 ก.ย. 2562 นายพงษ์ศักดิ์มีหุ้นทั้งสิ้น 984,264,523 หุ้น คิดเป็น 45.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด   การรับซื้อครั้งนี้ จะใช้เงินประมาณ 5,669 ล้านบาท และซื้อ SVI-W3 จำนวน 12.30 ล้านบาท

การเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ มีเงื่อนไข ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกได้ หากมีผู้เสนอขายหุ้นน้อยกว่า 415,321,965 หุ้น คิดเป็น 19.29%

การเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน และไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้