“กอบศักดิ์” ร่วมหารือหาแนวทางใช้ประโยชน์ TFEX สำหรับภาคเกษตร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของ กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการและเลขานุการ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ได้จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. จารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นางวรรณพร ลักษณะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ วรวิทย์ สิงห์อินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2562 โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้หารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางล่วงหน้าที่ปัจจุบันซื้อขายอยู่ใน TFEX และพัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทใหม่ ตลอดจนส่งเสริมให้มีผู้ลงทุนใน TFEX เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศ อันจะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรสามารถใช้ประโยชน์จาก TFEX ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านราคา และเป็นราคาอ้างอิง รวมทั้งทำให้ TFEX เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น