SEAOIL ขุดพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันหลุม L53-DD5ST1 สุพรรณบุรี

HoonSmart.com>> “ซีออยล์” เผยความคืบหน้าโครงการลงทุนขุดพบชั้นหินที่กักเก็บน้ำมัน 2 ชั้นจากหลุม L53-DD5ST1 สุพรรณบุรี ยื่นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทดสอบอัตราไหลของน้ำมัน

บริษัท ซีออยล์ (SEAOIL) แจ้ง่า ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานผลการผลิตน้ำมันของแหล่ง L53-DD และแจ้งว่า แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) เตรียมที่จะขุดหลุมสำรวจ 1-2 หลุมในเดือน ส.ค.2562 ที่บริเวณใกลเ้คียงกับแหล่งน้ำมัน L53-DD ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ได้รับรายงานจาก POES ว่า ได้ขุดพบชั้นหินที่กักเก็บน้ำมัน 2 ชั้นจากหลุม L53-DD5ST1 ซึ่งเป็นหลุมที่ 1 ที่ระดับความลึกในแนวดิ่งประมาณ 1,057 เมตร โดยมีความหนารวมประมาณ 15 เมตร ซึ่งอยู่ใกลเ้คียงกับแหล่งน้ำมัน L53-DD ไปทางทิศตะวันตกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

POES ได้ยื่นขอทดสอบอัตราการไหลของน้ำมันหลุม L53-DD5ST1 เป็นเวลา 90 วัน ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแลว้ โดยจะเริ่มทำการทดสอบอัตราการไหลของน้ำ มันทันทีที่ได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะหลังจากเสร็จสิ้นการขุดเจาะหลุมสำรวจ L53-DD6 ซึ่งเป็นหลุมที่ 2 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 14 วัน