HTC จัดโครงการ ESOP ขายหุ้นเพิ่มทุน 11.33 บาท ต่ำกว่ากระดานเท่าตัว

HoonSmart.com>> บอร์ดหาดทิพย์ ออกโครงการ HTC ESOP ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,992,180 หุ้น หรือ 1% ขายผู้บริหารและพนักงาน ราคา 11.33 บาทต่อหุ้น ราคาต่ำกว่ากระดานเท่าตัว หวังสร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคคลากร พร้อมจายโบนัสพิเศษจ่ายกรรมการเป็นกรณีพิเศษ ชงผู้ถือหุ้น 21 ต.ค.นี้

บริษัท หาดทิพย์ (HTC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562 มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกิน 1,992,180 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.00% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัท โดยมีราคาเสนอขาย 11.33 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 199,218,000 หุ้น จำนวน 199,218,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 201,210,180 หุ้น จำนวน 201,210,180 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,992,180 บาท เพื่อรองรับโครงการ HTC ESOP

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทที่ทุ่มเทและผลักดันบริษัทสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้บริหารและหรือพนักงานมีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทมีโอกาสให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผ่านการถือหุ้น และเป็นการรักษาบุคคลากรสำคัญที่ทำงานมายาวนาน ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการยังได้อนุมัติแต่งตั้ง Mrs.Kerry-Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัทและอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 21 ต.ค.2562 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 ก.ย.2562

ด้านราคาหุ้น HTC ณ เวลา 15.41 น. อยู่ที่ 22.80 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.44% มูลค่าซื้อขาย 1.44 ล้านบาท