‘สรพจน์ เตชะไกรศรี’ ตัดขายหุ้น PACE ออก 6.61% เหลือ 29.31%

HoonSmart.com>> ‘สรพจน์ เตชะไกรศรี’ ตัดขายหุ้น PACE สัดส่วน 6.61% ให้ “บรุ๊คเคอร์-วริศ บูลกุล-เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้-จารุณี ชินวงศ์วรกุล” เหลือถือในมือ 29.31%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี จำหน่ายหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2562 จำนวน 950 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น -6.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 4,213.52 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 29.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ได้ขายหุ้นให้แก่บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป,นายวริศ บูลกุล, บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้และนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล

อ่านประกอบ

PACE ดึง “ชาญ & BROOK” ที่ปรึกษาการเงินและถือหุ้น

PACE ปิดความเสี่ยงเรียกความเชื่อมั่น -ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดต้นต.ค.นี้