ตลท.เพิกถอน EARTH 20 ก.ย.นี้ เปิดเทรดชั่วคราว 11-19 ก.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น EARTH ตั้งแต่ 20 ก.ย.นี้ เหตุไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในกำหนด เปิดให้นักลงทุนซิ้อขายหุ้นชั่วคราว 11-19 ก.ย.นี้ ไม่กำหนดซิลลิ่งฟลอร์ ด้าน EARTH ยันทำเต็มที่ ชี้ธุรกิจแข็งแกร่ง เติบโตได้ เตรียมชี้แจงผู้ถือหุ้น 7 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ( EARTH) ในวันที่ 20 ก.ย.2562 เหตุผล เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ได้และไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว และเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 11-19 ก.ย. 2562 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance โดยจะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือ วันที่ 11 กันยายน 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง โดยขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทดังกล่าวโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ด้านนายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอน้อมรับผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเชื่อในธรรมมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ปฏิบัติต่อบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่เข้าเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์เรื่องการไม่ส่งงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ ซึ่งเชื่อว่าคงมีบริษัทอื่นที่ไม่ส่งงบการเงินที่มีระยะเวลามากกว่า EARTH ได้รับการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือถูกเพิกถอนในคราวเดียวกันกับ EARTH เช่นกัน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการขอผ่อนผันการส่งงบการเงินมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งที่ร่างงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 ก็เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่รอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ส่งหนังสือขอไม่เทรดชั่วคราวระยะเวลา 30 วัน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเทรดชั่วคราว) ว่าบริษัทฯ ต้องเทรดตามคำสั่งของตลาดฯ คำอุทธรณ์ไม่มีผล

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์มีมติเพิกถอนหุ้น EARTH ออกจากตลาดฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา บจ.อื่นเช่นกัน

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ให้ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอตอกย้ำว่าที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าจะทำให้หุ้น EARTH กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ในอนาคตต่อไป