HSBC ได้รับเลือกเป็นธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมของประเทศไทย

เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมถ่ายภาพ กับรางวัลธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมในประเทศไทย จากผลการดำเนินงานที่ดีของธนาคาร ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนที่โดดเด่นต่ออุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย จากนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัลในระดับประเทศของนิตยสารการเงิน FinanceAsia ประจำปี 2562