พีอาร์จีฯ เทนเดอร์หุ้น FC ราคา 0.27 บาท รับแผนรวมธุรกิจ

HoonSmart.com>> “พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เสนอซื้อ FC จากผู้ถือหุ้นราคา 0.27 บาท/หุ้น ภายในวันที่ 13 ก.ย.นี้ ตามแผนรวมธุรกิจ ไม่มีแผนเพิกถอนหุ้นออกตลาด

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล (FC) แจ้งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (PRGD) ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ในราคา 0.27 บาท/หุ้น ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.-13 ก.ย.2562 ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 อนุมัติแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ กับ PRGD fF

บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด การเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด และความคืบหน้าของแผนการรวมธุรกิจตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2561 มีการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer (“EBT”)) ของบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (PRGD) คือ หุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (PRA) ตามแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ กับ PRGD

นอกจากนี้มีการอนุมัติเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,881,481,481 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ PRGD ในราคาหุ้นละ 0.27 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวม 4,018,000,000 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRGD ซึ่งได้แก่หุ้นทั้งหมดใน PRA ที่ PRGD ถืออยู่จำนวน 4,018,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท และรายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ