KUMWEL จับมือ APM PST โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.ราชบุรี

นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวนงลักษณ์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน ณ โรงแรม เวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี