เปิดตัวแอพฯ TISCO My Funds

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ (บลจ.ทิสโก้) โดยนายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ  ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้ เปิดตัวแอพพลิเคชัน TISCO My Funds เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ TISCO eInvest ในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนผ่านแอพพลิเคชัน อีกทั้งยังสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบพอร์ต และสถานะการทำรายการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เปิดให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้