EARTH ยันมูลค่าเหมืองจ้างผู้ประเมิน 2 ราย-เปิดข้อมูลตลอด

HoonSmart.com>> “เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ” แจงข้อมูลเพิ่ม ก่อนเปิดซื้อขายหุ้นชั่วคราว 1 ก.ค.นี้ ยันมูลค่าเหมืองว่าจ้างผู้ประเมิน 2 ราย แจ้ง ก.ล.ต.และนำเสนอผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้แจ้งเตือนนักลงทุนตามข่าวฉบับที่อ้างถึงเพื่อรักษาประโยชน์และคุ้มครองนักลงทุนให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้น EARTH ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะเปิดให้ทำการซื้อขายเป็นการชั่วคราวในวันที่ 1 ก.ค.2562 นั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก.ล.ต.ได้สั่งการตามข่าวทุกครั้ง โดยเรื่องรายงานการประเมินมูลค่าเหมืองของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) ตามที่อ้างถึงในช่าวฉบับที่ 77/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้แจ้งให้ ก.ล.ต.ทราบแล้วว่า บริษัท ไม่รับรองรายงานฉบับดังกล่าวด้วยเหตุผลมูลค่าการประเมินของเหมืองมีมูลค่าเท่ากับศุูนย์บาท ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันอย่างใหญ่หลวงในตัวรายงานเอง เพราะรายงานยอมรับว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินอยู่ครบถ้วนและกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

อีกทั้งยังมีข้อจำกัดมากมายในการอ่านตีความและใช้รายงานฉบับดังกล่าวให้แก่ ก.ล.ต.เลย แต่ปรากฎว่า ก.ล.ต.มีข้อมูลรายงานฉบับของ EY ที่บริษัทฯ ไม่รับรองและไม่เคยนำส่ง จึงไม่ทราบว่าก.ล.ต.มีข้อมูลบริษัทฯ ได้อย่างไร

ส่วนมูลค่าเหมืองที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินจำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ยืนยันราคาและเพื่อความโปร่งใสในการประเมินมูลค่าเหมืองได้มีการเปิดเผยและนำส่งให้ ก.ล.ต.ไปอย่างครบถ้วนแล้วและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มี.ค.2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยจำนวนกว่า 99.9438%

นอกจากนี้ การให้ข้อมูลใดๆ แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยมาโดยตลอด รวมถึงมีผู้ถือหุ้นได้เข้ามาสอบถามข้อมูลและพัฒนาการใดๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีการรวมตัวกันกว่า 1,400 คนเปิดเป็นไลน์กลุ่มเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันและมีความเห็นให้มีการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2562 เพื่อลงมติในการขอยกเว้นการเปิดซื้อขายชั่วคราวและได้มีการลงมติ 99.6820% เพื่อขอยกเว้นการซื้อขายหุ้น EARTH ชั่วคราว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน แต่มติดังกล่าวไม่สามารถขอยกเว้นการซื้อขายชั่วคราวของหุ้น EARTH ได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการ

อีกทั้งยังมีข่าวในแง่ลบเหมือนมีเจตนาต้องการให้หุ้น EARTH ที่จะซื้อขายชั่วคราวในวันที่ 1 ก.ค.2562 นี้มีราคาไปในทิศทางแย่ลง มีลักษณะคล้ายการบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป