ตลท.ผนึก 31 บจ. mai เดินหน้า SE พร้อมขยายผล SET Social Impact Gym สู่ภูมิภาค

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ mai ร่วมกับสมาคม บจ.mai จัดโครงการ SET Social Impact Gym 2019 พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และปีนี้จะขยายผลลงพื้นที่ติวเข้ม SE ในภูมิภาคโดยขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคสังคมในท้องถิ่น ภายใต้โปรแกรม N-E-S (North – E-san – South Impact Gym by SET) 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market “Work” for Everyone จึงได้ริเริ่มบทบาทการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคมเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้แพลตฟอร์มดิจิทัล SET Social Impact ที่มุ่งให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม ที่ภาคธุรกิจสามารถนำทรัพยากรขององค์กรมาลงทุนโดยไม่หวังกำไร แต่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมควบคู่กัน โดยโครงการ SET Social Impact Gym 2019 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อยู่ภายใต้การดำเนินงานของแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในตลาดทุน โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมนำทรัพยากรเชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจถ่ายทอดสู่ SE ให้เกิดความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพสู่ความยั่งยืน

โครงการ SET Social Impact Gym ที่ผ่านมา พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SE แล้ว 32 ราย และกว่าครึ่งหนึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน สำหรับปีนี้มี SE ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมโครงการ 14 ราย จากผู้สมัครกว่า 200 ราย  ทั้งนี้ นอกเหนือจากโค้ชจิตอาสาจาก mai 31 ท่าน ยังได้รวบรวมจิตอาสาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การบริหารการผลิต และการออกแบบ ร่วมให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ผ่านโปรแกรมเวิร์กชอปแบบตัวต่อตัวและมีพี่เลี้ยงตลอดโครงการ ซึ่งความพิเศษของปีนี้ นอกเหนือจากจำนวนโค้ชอาสาที่เพิ่มขึ้น โครงการยังเน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับธุรกิจในช่วงเริ่มต้น โดยมี บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตรในการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบจ.mai ที่มีพื้นที่การทำงานในส่วนภูมิภาคยังขยายผลโครงการสู่ภูมิภาคภายใต้โปรแกรม N-E-S ด้วยแนวคิด การสร้างผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยพื้นที่นำร่องเบื้องต้นในภาคเหนือ (จ. เชียงราย) และภาคอีสาน โปรแกรม N-E-S เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสังคม และสื่อมวลชนในท้องถิ่น โดยมีนักธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน สร้างการเติบโตในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นควบคู่กันไป

เอื้อมพร ปัญญาใส

นางเอื้อมพร ปัญญาใส นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า maiA ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพ SE ผ่านโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ในฐานะที่เป็นต้นแบบของธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีมาตรฐาน มีความเป็นสากล และเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนร่วมเป็นโค้ชอาสา 31 ท่าน ครบทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ SE ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่ยังต้องการการเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ หาก SE เหล่านี้อยู่ได้อย่างมั่นคงก็จะสามารถช่วยเหลือสังคม สร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ในฐานะนายกสมาคม maiA และผู้แทนโค้ชจากบริษัทจดทะเบียน รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ และยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดและการทำธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรู้จากทั้ง 2 ฝ่าย สามารถนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต