IRPC ล้มซื้อหุ้นเพิ่มทุน 2DM สิงคโปร์ คุยเงื่อนไขสำคัญไม่ลงตัว

HoonSmart.com>>IRPC ยกเลิกซื้อหุ้นเพิ่มทุน  2D Materials ในสิงคโปร์  เจ้าของเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัสดุกราฟีน เหตุผลตกลงเงื่อนไขสำคัญไม่ได้ 

บริษัทไออาร์พีซี (IRPC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 มีมติให้ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 2D Materials Pte. Ltd. (2DM) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียน มูลค่าการลงทุน 2 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญบางประการที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 คณะกรรมการอนุมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 2DM โดยมีแผนลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1/ 2562

สำหรับ 2DM เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัสดุกราฟีน (Graphene) ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตวัสดุกราฟีน และเทคนิคในการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งยังนำวัสดุกราฟีนมาใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ให้มีคุณสมบัติโดดเด่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมของบริษัท