COM7 นำ TFFIF-EGATIF-DCC-STPI-SPRIME เข้าฟุตซี่ มิ.ย.62

COM7 นำ TFFIF-EGATIF-DCC-STPI-SPRIME เข้าฟุตซี่ มิ.ย.62

HoonSmart.com>>ตลาดเปิดหลักทรัพย์เข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Index Series รอบเดือนมิ.ย. ตัวใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทขนาดกลางมี  COM7 -TFFIF-EGATIF  ส่วน ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4 หลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ในส่วน ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) และ บริษัท คอมเซเว่น (COM7)

ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF), บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC), บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)

สำหรัการทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่และคัดออก รวมถึงดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ftse.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html

.
.
.