บล.ฟินันเซียฯ เผยแบงก์ไอซีบีซีขายบิ๊กล็อต 12.29% ให้ Apex Speed

HoonSmart.com>>บล.ฟินันเซีย ไซรัส เผย “แบงก์ไอซีบีซี” ขายหุ้นบิ๊กล็อต 12.29% ให้ Apex Speed Holdings ตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารและนโยบายการบริหารอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 71,440,151 หุ้น หรือ 12.29% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับ Apex Speed Holdings Limited โดยเป็นการซื้อขายแบบบิ๊กล็อต ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่ทราบข้อมูลผู้รับโอนหุ้นโดยละเอียด หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มจะรีบดำเนินการแจ้งตล่ดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การขายหุ้นของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เพื่อลดอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงให้เหลือไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาควบคุมตลอดจนนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ