CMC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลเพิ่ม 0.04 บาท

 

กฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการ (คนที่ 6 จากซ้าย) วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 5 จากซ้าย) และคณะกรรมการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร ( CMC )  ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.04 บาท รวม  40 ล้านบาท  กำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  รวมเงินปันผลทั้งปี จ่าย  0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็น อัตราผลตอบแทนเงินปันผล สูงถึง 6.7% ต่อปี (อิงจากราคาปิดเมื่อวานนี้ที่ 1.63 บาท)