คสช.งัด ม.44 ยืดเวลาจ่ายค่าคลื่น 900 MHz-คืนไลเซ่นส์ทีวีดิจิทัล

HoonSmart.com>>คสช. งัด  ม.44  ยืดเวลาจ่ายค่าคลื่น 900 MHz-  คืนไลเซ่นส์ ทีวีดิจิทัล

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตาม ม.44 ขยายเวลาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่น 900 MHz จ่ายเงินค่าใบอนุญาตเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 63 พร้อมเปิดทางให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาตได้ พร้อมรับค่าชดเชย

กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม สำหรับคลื่น 890-915 MHz/ 935-960 MHz หากไม่สามารถชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามกำหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูลความถี่ โดย กสทช.พิจารณาแบ่งชำระเงินจากค่าคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลส่วนที่เหลือ และต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด

ส่วนกรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช.ภายใน 30 วัน เพื่อที่ กสทช.จะกำหนดค่าชดเชยแก่ผู้รับใบอนุญาต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการชำระแล้ว

นอกจากนี้ ให้ กสทช.เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในช่วง 694-790 MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอื่น เพื่อนำไปจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม และกสทช. พิจารณากำหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้ กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น และสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยให้ชำระภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง ส่วนผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมเกินไปจากงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน