ก.ล.ต.จ่อแก้เกณฑ์สั่งกก.-บิ๊กบจ.เปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยตรง

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. มีแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน กรณีเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ เตรียมปรับเกณฑ์สั่งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลชี้แจงได้โดยตรง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกประกาศหลักเกณฑ์กำหนดเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล ขณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน กรณีที่ไม่เปิดเผยหรือมีเปิดเผยไม่ถูกต้องครบถ้วน ก.ล.ต. จะสามารถสั่งให้กรรมการและผู้บริหารชี้แจงได้โดยตรง

เหตุการณ์สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานนั้น เป็นการกำหนดจากสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีเพื่อสนับสนุนให้ ก.ล.ต. สามารถสั่งให้กรรมการและผู้บริหารในฐานะผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลชี้แจงได้โดยตรง กรณีที่บริษัทไม่เปิดเผย และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ก.ล.ต. ยังสามารถดำเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ต่อไปได้อีกด้วย

สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยผ่าน ตลท. ในปัจจุบัน เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล การควบกิจการเข้าด้วยกันกับบริษัทอื่น การจัดสรรหุ้นเพิ่ม การผิดนัดชำระหนี้มากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่

อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน ตลท. ให้ถือว่าเป็นการรายงานต่อสำนักงานแล้ว ซึ่งไม่เป็นภาระเพิ่มต่อบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลโดยความรับผิดชอบของผู้บริหารมากขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562