CI ขายบิ๊กล็อต SRIPANWA 1.22% มูลค่ากว่า 38 ล้าน

HoonSmart.com>>”ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์” ขายบิ๊กล็อตหน่วยทรัสต์ SRIPANWA สัดส่วน 1.22% ให้ “ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล” ราคา 11.40 บาท/หน่วย มูลค่ากว่า 38 ล้านบาท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) แจ้งว่า บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) โดยขายหน่วยทรัสต์จำนวน 3,401,315 หน่วย หรือคิดเป็น 1.22% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ SRIPANWA ให้กับบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงิน 38,774,991 บาท

การซื้อขายและส่งมอบหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย รวมทั้งการชำระราคาซื้อขายหน่วยลงทุนได้ดำเนินการผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big lot) ในวันที่ 4 เม.ย.2562 ราคาซื้อขายเฉลี่ยหน่วยละ 11.40 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาปิดตลาดวันนี้ที่ 11.40 บาท โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน

ทั้งนี้ ก่อนทำรายการดังกล่าวบริษัทถือ SRIPANWA อยู่จำนวน 24,496,062 หน่วย หรือคิดเป็น 8.78% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ SRIPANWA