ผู้ถือหุ้น EARTH เปิดสาเหตุไม่ขอใช้สิทธิ์เทรดตามเกณฑ์ SP 1 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น EARTH เผยสาเหตุไม่ขอใช้สิทธิ์เกณฑ์ SP ปลดปล่อยหุ้นเทรดชั่วคราว 1 ก.ค.นี้ ชี้หุ้น EARTH เป็นหุ้นมีอนาคต มีธุรกิจและเหมืองถ่านหิน ติดแค่ปัญหาส่งงบ รอได้ปีนี้น่าจะส่งงบหมด

แหล่งข่าวผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ( EARTH ) เปิดเผย www.HoonSmart.com ว่า ผู้ถือหุ้น EARTH ได้ทำหนังสือถึงบริษัท EARTH เพื่อให้บริษัทขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ซื้อขาย วันที่ 1 ก.ค.นี้ ชั่วคราาว ตามเกณฑ์ SP ของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเห็นว่า หุ้น EARTH ไม่ได้มีปัญหาเหมือนหลาย ๆ บริษัที่ติด SP นานจากปัญหาการฟื้นฟูกิจการ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ EARTH มีธุรกิจ มีเหมืองถ่านหิน และมีอนาคต ปัญหาขณะนี้คือการส่งงบการเงินเท่านั้น

“ผู้ถือหุ้น ลงความเห็นว่าบริษัทควรขอตลาด ยกเว้น ไม่เข้าเงื่อนไข SP ที่จะปล่อยให้ซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน ในเดือนก.ค.นี้ เพราะเห็นว่า หุ้น EARTH เป็นหุ้นที่มีอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะรอให้กลับมาซื้อขายปกติภายในปีนี้”

แหล่งข่าวจาก EARTH คาดว่า งบการเงินไตรมาส 3 และงบปี 2560 , งบการเงินปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบไตรมาส 1-3 และงบปี 2561 รวมทั้งงบไตรมาส 1/2562 งบการเงินทั้งหมด มีเป้าหมายส่งให้หมดภายในปี 2562 นี้ โดยเห็นว่าเป็นงบที่ไม่ซับซ้อน

ทั้งนี้้ บอร์ด EARTH อนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้น 17 พ.ค.นี้ พิจารณาขอยกเว้นเปิดให้ซื้อขายหุ้นติด SP ชั่วคราว ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ ฯ

ตาทที่ประชุมคณะกรรมการ EARTH เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอวาระพิจารณาขอยกเว้นการเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวที่ติดครื่องหมาย SP ของหุ้น EARTH ในวันที่ 1 ก.ค.2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ถือหุ้น และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งส่งจดหมาย ติดต่อแจ้งทางโทรศัพท์ และบางส่วนเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท เพื่อให้บริษัทติดต่อประสานงานกับตลท. เพื่อให้ยกเว้นการซื้อขายหุ้นชั่วคราว และให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 พ.ค.2562