บอร์ด EARTH ชงผู้ถือหุ้นยกเว้นเปิดเทรดหุ้นชั่วคราว 1 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>>บอร์ด เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ อนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้น 17 พ.ค.นี้ พิจารณาขอยกเว้นเปิดให้ซื้อขายหุ้นติด SP ชั่วคราว ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอวาระพิจารณาขอยกเว้นการเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวที่ติดเครื่องหมาย SP ของหุ้น EARTH ในวันที่ 1 ก.ค.2562 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ตามแผน Regulatory Reform ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ถือหุ้น และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งส่งจดหมาย ติดต่อแจ้งทางโทรศัพท์ และบางส่วนเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท เพื่อให้บริษัทติดต่อประสานงานกับตลท. เพื่อให้ยกเว้นการซื้อขายหุ้นชั่วคราว และให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 พ.ค.2562 โดยประธานฯ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 17 เม.ย.2562 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562