SUPER เฮ! ก.ล.ต.อนุมัติตั้งกองโครงสร้างพื้นฐาน

HoonSmart.com>>”ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีฯ” เผยก.ล.ต.ไฟเขียวจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน SUPEREIF เปิดให้ขายหน่วยลงทุนหลังโรงไฟฟ้าที่จะเข้าลงทุน 2 โครงการ 12 เมกะวัตต์ ได้รับใบอนุญาต คาดเม.ย.เสร็จ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ลต.) มีหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน แจ้งอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ทั้งนี้ กำหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนได้ต่อเมื่อโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการที่กองทุนฯ จะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิ ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีปริมาณการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 12 เมกะวัตต์ (MW) แต่ต่อมาภายหลังแขวงการทางได้มีหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการบางส่วน เพื่อทำการก่อสร้างถนน เป็นผลทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของทั้ง 2 โครงการใหม่ โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวและคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.2562

สำหรับรายละเอียดและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน จะได้มีการพิจารณาร่วมกันกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะได้มีการแจ้งความคืบหน้าต่อไป

อ่านประกอบ

SUPER เตรียมนำเงินตั้งกองทุนคืนหนี้-ขยายลงทุนโรงไฟฟ้า