ก.ล.ต. เตรียมยืดหยุ่นเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรค สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า เมื่อปลายปี 2561 สำนักงานก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับความเห็นจากทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกองทุน โดยผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

ครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ระบบงาน การจัดการกองทุน และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีลักษณะของการมุ่งเน้นหลักการมากขึ้น มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย แทนการออกกฎเกณฑ์ที่ลงรายละเอียดและตายตัว ครอบคลุมในหลายด้าน อาทิ โครงสร้างองค์กร ความพร้อมของบุคลากร การกำหนดค่าธรรมเนียม การจัดการลงทุน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มี.ค. 2562