ก.ล.ต.วางกติกาผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานข้อมูลซื้อขาย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการนำส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ในการติดตามและกำกับดูแล รวมถึงลดภาระการนำส่งข้อมูลเป็นรายกรณี

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นขอรับใบอนุญาตอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะมีโครงสร้างข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดเสนอหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) จัดทำและนำส่งข้อมูลตามรูปแบบที่ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งจะช่วยลดภาระการที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำส่งข้อมูลเป็นรายกรณี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

(1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ปริมาณหรือสัดส่วนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรร ราคาที่ได้รับการจัดสรร รายการคำสั่งซื้อหรือขาย ราคาและปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลรายการฝาก ถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงิน

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น wallet address และเลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการ digital asset wallet address ของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลและผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลของผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การมีฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการกำกับดูแลแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ ก.ล.ต. ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถร่วมกันวางแผนการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น อันจะทำให้เกิดเสถียรภาพความโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail san@sec.or.th จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562