SWC ลุยแจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นเดิม -แตกพาร์หุ้น 0.50 บาท

SWC แจกวอร์แรนต์ผู้ถือเดิม และผู้บริหาร พนง. แตกพาร์ 1 บาท เหลือ 0.50 บาท

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น ( SWC ) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชุดที่ 1 ( SWC – W 1 ) จำนวน 150 ล้านหน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมฟรี สัดส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุ 3 ปี อัตราใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1 บาท

นอกจากนี้ยังออก ESOP-W 1 จำนวน 15 ล้านหน่วย ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ราคาใช้สิทธิ 7 บาท

คณะกรรมการ SWC ยังอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 82.5 ล้านบาท จาก 150 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 232.5 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 165 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ์ดังกล่าว รวมทั้งหุ้น SWC จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์ ) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท