SCBAM : จับตาหารือ Government Shutdown ในสภาสหรัฐฯ

รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 7-11 มกราคม 2562

กลยุทธ์การลงทุน : ชะลอลงทุนหุ้นอินเดีย หุ้นเกาหลีและหุ้นสหรัฐฯและซื้อทองคำ