ก.ล.ต.-ตลท.เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า SUPER พร้อมตั้งกองทุน

กุลชลี นันทสุขเกษม (กลาง) ที่ปรึกษาทางการเงิน และทีมผู้บริหาร บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น(SUPER)ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 118 เมกะวัตต์ ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM) บริษัทย่อยของ SUPER ซึ่งจะใช้เป็นสินทรัพย์จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์) โดยปลายเดือนม.ค.-ต้นก.พ.ปี 2562 พร้อมเสนอขายหน่วยลงทุน และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งช่วยผลักดันให้ SUPER เติบโตอย่างแข็งแกร่ง