SUPER ลงทุนโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 100 เมกะวัตต์ มูลค่า 3.5 พันล้านบ.

บอร์ด “ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น” ไฟเขียวเข้าลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการในเวียดนาม กำลังผลิต 100 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 3.5 พันล้านบาท เริ่ม COD มิ.ย.62 คาดผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่า 13% เจรจารายละเอียดผู้ซื้อจบเดือนมี.ค.62

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Van Giao 1 และ Van Giao 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์ โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย รวม 100% ใน Van Giao Solar Power Plant Joint Stock Company มูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Van Giao 1 และ Van Giao 2 กำลังผลิต 50 เมกะวัตต่อโครงการ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 30 มิ.ย.62 โดยผู้รับซื้อไฟฟ้าคือการไฟฟ้าเวียดนาม Electricity of Vietnam (EVN) อัตรารับซื้อไฟฟ้า 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดย Van Giao 1 ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2561 และ Van Giao 2 ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2561 โดยทั้งสองโครงการมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปีนับจากวัน COD โดยบริษัทฯ คาดผลตอบแทนจากการลงทุนจากเงินลงทุนแต่ละโครงการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13%

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่าการเจรจากับผู้ซื้อ คาดว่าจะได้ข้อยุติในการเจรจาของทุกโครงการประมาณเดือนมี.ค.2562 และบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป และเพื่อให้เข้าลงทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย บัญชีและการเงินในขั้นสุดท้าย (Final Due Diligence) และเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ สัญญาซื้อขายหุ้น สัญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งสัญญาให้เงินกู้ยืม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและหรือกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะเงินสด สภาพคล่องบริษัทและแผนการใช้กระแสเงินสดของบริษัท โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นการช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริษัทได้ต่อเนื่องและเป็นการขยายการลงทุนของบริษัทไปต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากรัฐบาลเวียดนาม เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน