สคช. จับมือ “ปัญญาภิวัฒน์ -วิลเลี่ยมแองกริส” ยกระดับเชฟไทยสู่สากล

สคช.ร่วมกับสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส ประเทศออสเตรเลีย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมือยกระดับเชฟไทย สู่มาตรฐานออสเตรเลีย ตั้งเป้าปี 62 เชพไทยเทียบมาตรฐานสากล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช. ) เปิดเผยว่า สคช. ได้ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส ประเทศออสเตรเลีย เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ให้เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพประเทศออสเตรเลีย เป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรวิชาชีพของไทย ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านการประกอบอาหาร นำไปพิจารณาเทียบเคียงหรือเทียบโอนหน่วยลดความซ้ำซ้อน

ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ และดำเนินงานภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศ ที่การฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพออสเตรเลีย ในหลายหน่วยที่ไม่ปรากฎในมาตรฐานอาชีพของไทย สร้างโอกาสให้ผู้อยู่ในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย เพิ่มศักยภาพในการทำงานในต่างประเทศ และมีคุณวุฒิเทียบเท่าสากล

ยกระดับเชฟไทยสู่สากล

นายสมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่า สถาบัน PIM ได้ร่วมมือกับ สคช. และสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาการเรียนรู้และยกระดับให้ผู้อยู่ในอาชีพผู้ประกอบอาหาร และให้ความสำคัญกับการเป็นเสาหลักด้านอาหารเพื่อรองรับสังคมไทยในด้านอาหาร ซึ่ง PIM ให้ความสำคัญกับกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและพร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการเติมเต็มศักยภาพ

มร. เวนย์ ครอสบี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิลเลี่ยม แองกริส พร้อมสนับสนุนจัดทำข้อมูลมาตรฐานอาชีพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของออสเตรเลียให้แก่ สคช. และปัญญาภิวัฒน์ ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดในมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารของไทยสร้างโอกาสในอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในการทำงานสู่ระดับสากล และสร้างมาตรฐานให้มีระดับที่เทียบเท่ากัน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานได้

อย่างไรก็ตาม ผลจากความร่วมมือดังกล่าว ช่วยยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับบุคลากรในสายอาชีพ และสร้างต้นแบบแนวทางในการเชื่อมโยง การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพของไทยและมาตรฐานอาชีพต่างประเทศ