EARTH ตั้ง KTB เจ้าหนี้คุมบอร์ดชุดใหม่-นัดประชุมผู้ถือหุ้น 24 ธ.ค.นี้

“เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ” ตั้งบอร์ดบริหารชุดใหม่ เพิ่มเก้าอี้เจ้าหนี้แบงก์กรุงไทยและกสิกรไทย ตั้ง “นพรัตน์ อาจคงหาญ” ตัวแทนเจ้าหนี้จากแบงก์กรุงไทย นั่งประธานกรรมการบริหารและเอ็มดี มีผล 19 พ.ย.นี้เป็นต้นไป เดินหน้าธุรกิจต่อควบคู่ดูแลการบริหารจัดการที่ดี กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น 24 ธ.ค.นี้

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) แจ้งว่า หลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้จัดประชุม เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานเพื่อให้บริษัทฯ กลับมาดำเนินธุรกิจต้อไปโดยเร็วที่สุด โดยที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการ 2 ท่าน คือ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่านและตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทยมาเป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบ 1 ท่าน ตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ระบุในการประชุมว่าหลังศาลสั่งให้ EARTH ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัทได้แถลงต่อศาลว่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าโดยเร็และโปร่งใส จะดำเนินธุรกิจเสมือนอยู่ในแผน จึงจะเชิญคณะกรรมการเจ้าหนี้ในส่วนที่ไม่ได้ลาออกและผู้บริหารแผนมาเป็นคณะทำงาน ได้แก่ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 และตัวแทนจากธนาคารกสิกรมาเป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบ 1 ท่านและตัวแทนผู้บริหารซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ มาเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้ง น.ส.ภารดี เตียววณิชกุล เป็นรองประธานกรรมการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ ประธานกรรมการบริหาร นายสาวิน จินดากุล กรรมการบริหาร นายไพบูลย์ อัศวศิริวงศ์ กรรมการบริหาร นายวรพงษ์ บุญสิริโภคา กรรมการบริหาร นายพิงค์พันธุ์ ฟุ้งพิพัฒน์ กรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายนพรัตน์ อาจคงหาญ กรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและเพื่อให้บริษัทมีการควบคุมดูแลการบริหารกิจการที่ดี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ย.2561 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารชุดเดิมพ้นวาระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารทั้ง 5 ท่าน ได้แต่งตั้งนายนพรัตน์ อาจคงหาญ เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ย.2561เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารชุดเดิมพ้นวาระ

บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 ธ.ค.2561 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่อประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราในวาระแรก และวาระที่ 2.รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2560 วาระที่ 3. พิจารณารับทราบคำสั่งศาลล้มละลายกลางให้บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ วาระที่ 4.แผนการดำเนินการในอนาคต และวาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยประธานฯ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 7 ธ.ค.2561 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561