ศาลละละลายกลางไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟู EARTH

EARTH แจ้งบอร์ดนัดประชุมด่วน หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ โอนอำนาจกลับไปที่กรรมการ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลาง ได้พิจารณาและมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ EARTH ในวันที่ 15 พ.ย.2561 ทำให้อำนาจในการบริหารและจัดการทั้งหมดถูกโอนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส (ผู้ทำแผน) มายังกรรมการของ EARTH ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

บริษัทฯจะได้รีบจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเร่งด่วน เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานเพื่อให้บริษัทฯกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปโดยเร็วที่สุด