III ซื้อหุ้นคืนครบตามเป้า 25 ล้านหุ้น ใช้เงิน 270 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” (III) สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน เก็บครบตามเป้า 25 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 270.74 ล้านบาท

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) เปิดเผยว่า โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 10 ม.ค.2567 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 270,745,310 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2566 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3.10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2566 ถึง 14 ก.พ.2567