PJW ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน ระดับ A …. คว้า CGR 5 ดาว ดีเลิศ

HoonSmart.com>> PJW สุดยอด! ขึ้นแท่น “หุ้นยั่งยืน ระดับ A” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ดีเลิศ” ตอกย้ำความยั่งยืนธุรกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก  (PJW) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย CGR 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)  ทั้ง 2 รางวัลแห่งความสำเร็จนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความยั่งยืนให้ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อความมุ่งมั่นในทางธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการรักษาการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” นายวิวรรธน์ กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Rating ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประเมินจากการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่วนเกณฑ์การประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR Checklist ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้ประเมินจากสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ