MK ขายหุ้น “บรรทัดทองพัฒนา” มูลค่า 660 ล้าน

“มั่นคงเคหะการ” ขายหุ้นบริษัท บรรทัดทองพัฒนา ถือครองที่ดิน 19 ไร่ ตั้งอยู่อำเภอเมือง ขอนแก่น พร้อมขายสิทธเรียกร้องในดอกเบี้ยจ่าย มูลค่ารวม 660 ล้านบาท ให้ “กรวิชญ์ สวาทยานนท์”

บริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท บรรทัดทองพัฒนา จำกัด จำนวน 6,369,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวน 636,999,700 บาท และสิทธิเรียบร้องในดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 1,000,000 บาท ในราคารวม 660 ล้านบาท ให้แก่ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

อนึ่ง บรรทัดทองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 19-1-25.4 ไร่ มีราคาประเมินเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561 โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีมูลค่าที่ดินรวม 618,032,000 บาท นอกจากนี้การขายหุ้นและสิทธิเรียบยร้องในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค.2561 ที่มีมูลค่า 599,062,675.03 บาทและการขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบรรทัดทองยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2561 มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้