TPIPP ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะมุกดาหาร 8 MW ระยะเวลาโครงการ 20 ปี

HoonSmart.com> “ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” (TPIPP) คว้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน “เทศบาลเมืองมุกดาหาร” ระยะเวลา 20 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2566 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกาศให้บริษัทฯ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยได้รับคะแนนรวมสูงสุดสำหรับโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทั้งนี้ TPIPP ได้ยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการดังกล่าว ตามประกาศกำหนดรับซองยื่นข้อเสนอและราคา โดยตามขอบเขตของงานจ้างได้กำหนดมูลค่าโครงการประมาณ 1,803 ล้านบาท มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่โครงการไม่น้อยกว่า 388 ตันต่อวันและมีมูลฝอยเก่าไม่น้อยกว่า 400,000 ตัน ตลอดอายุสัญญา โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปีและได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ ในอัตรา 5.78 บาทต่อหน่วย สำหรับ 8 ปีแรกละ 5.08 บาทต่อหน่วย สำหรับ 12 ปีถัดไป