“บทบาทบริษัทจัดการ” สะท้อน ทุกบท ทุกบาท “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

โดย นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากบทความที่แล้วที่พูดถึงการคัดเลือกบริษัทจัดการที่จะมาเป็นมือขวาของคุณ เมื่อคุณเริ่มคิดมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* ว่านอกจากจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว จะต้องพิจารณาแง่มุมไหนอีกบ้าง และในบทความนี้จะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นว่า บริษัทจัดการทุกรายนอกเหนือจากการบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้แล้วยังมีบทบาทอื่นอย่างไรอีก มาดูตัวอย่างตามด้านล่างกัน

1.การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดการต้องเปิดเผยผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนและต้องเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดและเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานอื่น ๆ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ว่าผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนของตนสูงกว่าหรือต่ำกว่าตลาดอย่างไร โดยพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลคือ ความครบถ้วน ความถูกต้อง การไม่บิดเบือนความจริง และการไม่ทำให้เข้าใจผิด

2.การประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการต้องให้สมาชิกแต่ละรายทำแบบประเมินความเสี่ยง หากสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่ตรงกับความเสี่ยงที่ตนรับได้ บริษัทจัดการต้องเตือนให้สมาชิกทราบก่อนให้สมาชิกลงนามยอมรับความเสี่ยงนั้นและจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุก 2 ปีด้วย

3.ระบบจัดการต่าง ๆ

บริษัทจัดการต้องมีระบบจัดการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและสมาชิก อาทิ ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้สมาชิกสามารถติดตามและเห็นจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิกในการสับเปลี่ยนกองทุนการย้ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย

4.การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทจัดการต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้รับได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดี 4 ข้อดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างบทบาทของบริษัทจัดการที่ต้องมี อาจทำให้เห็นภาพของการคาดหวังต่อบริษัทจัดการว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างระหว่างที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพูดคุยทำความเข้าใจและตกลงระหว่างกันตั้งแต่ต้นจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุด หากคณะกรรมการกองทุนท่านใดต้องการ Toolkit เพื่อช่วยเป็นแนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการที่จะเข้ามาดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ https://www.thaipvd.com/uploads/article/3edb7c77-eb64-4ff3-9963-c49c208f4559

*************************************

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ่านบทความอื่นๆ
https://hoonsmart.com/archives/316773