ตลท.ปล่อยผี STARK วันแรกซิลลิ่ง-ฟลอร์100%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว  1 เดือน (1-30 มิ.ย.66) ด้วยบัญชี Cash Balance  ราคาวันแรกเปิดซิลลิ่ง-ฟลอร์ 100 % จากราคาครั้งสุดท้ายปิดที่ 2.38 บาท ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย  ด้านนักลงทุนติงตลาดหลักทรัพย์  เปิดเทรดเร็วเกินไป ควรรองบการเงินปี 65 ออกก่อน ทุกคนจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน  ด้านก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่าม “การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)” ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ 2566 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ชั่วคราว วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 66 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ทั้งนี้ STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวและงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.สอบถาม โดยคาดว่าจะนำส่งงบการเงินสอบทานประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แต่หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วที่สุด

สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) บริษัทจะชี้แจงข้อมูลต่อไปเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว STARK วันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2566)

ทั้งนี้ การถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ STARK จะครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะเปิดให้ซื้อขายได้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อโดยจะเปิดให้ซื้อขายเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 –30 มิถุนายน 2566 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ให้หลักทรัพย์ STARK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (หากในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STARK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติการปลดเครื่องหมาย)

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation และข้อมูลต่างๆ ของ STARK โดยละเอียด เช่น ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุด ที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/STARK/company-profile/information

ด้านราคาหุ้น STARK ล่าสุดวันที่ 28 ก.พ.2566 ปิดที่ 2.38 บาท

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับทราบรายละเอียดความคืบหน้า และสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอให้ STARK ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมและเผยแพร่ผลการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอให้ STARK ดำเนินการตอบข้อชักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ผู้ลงทุนสอบถามอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนด้วย พร้อมทั้งขอให้ STARK เผยแพร่ผลการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวด้วย