AIS x Looloo Technology สร้างสมดุลการใช้ AI

HoonSmart.com >> AIS x Looloo Technology ชวนสังคม สร้างสมดุลการใช้ AI ผ่าน AI Governance Framework หนุนองค์กรบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สร้างรากฐานให้ AI ก้าวสู่ IA ตัวจริง

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานขับเคลื่อนนวัตกรรมบริษัท   AIS เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท Looloo Technology ผู้เชี่ยวชาญด้าน  AI โดยร่วมกันออกแบบ AI Governance Framework – พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืน ที่จะเป็นกรอบในการประยุกต์ใช้ AI ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านจริยธรรม, ธรรมาภิบาล, ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ , ความเท่าเทียม ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมาย จุดประกายให้ทุกคนที่นำ AI มาใช้นั้นต้องมีกรอบของการใช้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ AI ที่เราทุกคนสร้างสรรค์ขึ้นมา สามารถเป็น IA-Intelligence Assistant ได้ มากกว่าที่จะย้อนกลับมาทำลาย หรือ Disrupt โลกนี้ พร้อมเข้ามาขับเคลื่อนการวางรากฐานการใช้ AI อย่างยั่งยืน  เพื่อช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับทั้งองค์กร และประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ คาดแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 ของปี 2567  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน AIS และหรือ เผยแพร่ให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการนำ AI เข้ามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567 นี้

สำหรับบริษัท Looloo เชี่ยวชาญด้าน  AI ก่อตั้งโดย นายปริชญ์ รังสิมานนท์, นายสุปิติ บูรณวัฒนาโชค, ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์   และ นายเมธินท์ ภาสพานทอง หัวหน้าแผนก กลยุทธ์ทางด้าน AI

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค  กล่าวว่า วันนี้โลกกำลังถูก AI พลิกโฉม และพาเราก้าวสู่โลกใบใหม่ ที่ไม่อาจทำนายได้ว่า โลกใหม่ใบนี้ พวกเราต้องใช้ชีวิตอย่างไร, องค์กรธุรกิจ จะต้องปรับ Business Model อย่างไร หรือสภาพแวดล้อมจะน่ากังวลไปกว่านี้หรือไม่

ทุกองค์กร ต่างเร่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI ให้มากที่สุด และสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ AI ให้ตอบโจทย์อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน จนอาจลืมนึกถึงการวางรากฐาน หรือ Framework การนำ AI มาใช้อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ สูงสุดอย่างยั่งยืน ไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อ สังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม