ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน มีผล 1 มิ.ย.67

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ให้เปิดเผยข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิ.ย.67

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2567

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ได้แก่ โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token) โทเคนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคม (social token) โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2567 โดยผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศตามที่เสนอแล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน และผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund: TESG fund) สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความยั่งยืนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลโทเคนดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโทเคนดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1) กรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (issuer) จะใช้คำเรียกชื่อโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายว่าเป็น “โทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน” จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน issuer ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามรายการที่กำหนดทั้งก่อนและภายหลังการเสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนที่นำมาใช้อ้างอิง รวมถึงต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป็นผู้ให้ความเห็นหรือรับรองในด้านที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้วย

3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายฯ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายฯ (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

4) กำหนดให้ ICO Portal ต้องจัดทำข้อตกลง/สัญญากับ issuer (สำหรับโทเคนดิจิทัลที่ตนเสนอขาย) เพื่อนำข้อมูลหรือรายงานที่ issuer มีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน มาเปิดเผยผ่านช่องทางของ ICO Portal และดูแลให้ issuer เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตลอดอายุโครงการ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าว* ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2567 เป็นต้นไป