ตลาด mai รับหุ้น PLT จ้าวตลาดขนส่ง LPG เข้าเทรด 27 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รับหุ้นไอพีโอน้องใหม่ “พีลาทัส มารีน” (PLT) ผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก พร้อมเข้าซื้อขายในตลาด 27 เม.ย.นี้ ราคา IPO หุ้นละ 1.55 บาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับบริษัท พีลาทัส มารีน เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PLT” ในวันที่ 27 เมษายน 2566

PLT และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) ทั้งทางเรือและทางรถ ในเส้นทางขนส่งเดินเรือฝั่งอ่าวไทยและแนวใกล้ฝั่ง ได้แก่ กัมพูชา และเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทมีเรือให้บริการขนส่งจำนวน 19 ลำ และมีรถจำนวน 44 คัน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศไทย เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจขนส่งก๊าซทางเรือ : ทางรถร้อยละ 94 : 6 ซึ่งเกือบร้อยละ 90 เป็นการให้บริการขนส่งทางเรือบนเส้นทางภายในประเทศ ในลักษณะว่าจ้างขนส่งแบบทำสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment)

PLT มีทุนชำระหลังเสนอขาย 480 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 680 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 280 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 238.9 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 36.8 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท 4.3 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 ในราคาหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 434 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,488 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 23.92 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 62.21 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.07 บาท โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจขนส่งทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้วยการให้บริการที่ตรงต่อเวลา สามารถควบคุมการขนส่งสินค้าและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ภายใต้กฎข้อบังคับสากลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ลงทุนซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว ลงทุนซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG ติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร ปรับปรุงลานจอดรถและก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

PLT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวฉิมตะวัน ถือหุ้น 70.83% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

อ่านข่าว

PLT ปิดจองหุ้น IPO ล้นหลาม คาดเทรด mai 27 เม.ย.นี้