NUSA ยันซื้อหุ้น DEMCO เหมาะสม ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน 28 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> “ณุศาศิริ” เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบัน 28 เม.ย. 66 กรณีเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น DEMCO ในราคาต่ำกว่าราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) และต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเวลานั้น รวมทั้งการทำธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน 600 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ชี้ธุรกรรมทั้งสองหนุนให้เกิดการประสานพลัง ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเติบโตยั่งยืนให้บริษัทชัดเจน

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณุศาศิริ (NUSA) ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 14 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งต่อมาได้มีมติให้ซื้อหลักทรัพย์บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) แบบบิ๊กล็อต จำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมการเข้าซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850 ล้านบาท โดยมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อใช้เข้าทำธุรกรรม

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ NUSA จึงเตรียมเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันต่อการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ DEMCO และการกู้ยืมเงินจำนวน 600 ล้านบาทจาก บริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เม.ย.2566 นี้ โดยเชื่อมั่นว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น เพราะการลงทุนในหุ้นสามัญ DEMCO เป็นไปตามกลยุทธ์ของ ณุศาศิริ ที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DEMCO เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า มีแนวโน้มการเติบโตจากธุรกิจโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในรอบการคัดเลือกที่ผ่านมา ตลอดจนการถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ซึ่งผ่านการคัดเลือกทั้งโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

“สำหรับราคาซื้อหุ้น DEMCO ที่ 5.00 บาทต่อหุ้นถือว่ามีความเหมาะสม โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น DEMCO ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 65 – 23 พ.ย. 65 ซึ่งราคาเท่ากับ 5.30 บาทต่อหุ้น โดยนับว่ามีราคาที่ต่ำกว่า Book Value (5.74 บาท) และยังต่ำกว่ากรอบราคาตลาดในช่วงเวลานั้นซึ่งอยู่ระหว่าง 5.17 – 5.42 บาท อีกด้วย”นายวิษณุ กล่าว

สำหรับการเข้าซื้อ DEMCO ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินที่ได้กู้ยืมจากบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีระยะเวลาการกู้ 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี ซึ่งแม้มีอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ที่ 8.70 ต่อปีเล็กน้อย แต่บริษัทฯ มองว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทฯ ทั้งยังส่งผลให้เกิดการประสานพลัง (synergy) และสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต