JASIF ได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือน-ค่าปรับจาก BBB ครบถ้วน

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เผย “ทรปเปิลทีบรอดแบนด์” ชำระค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนครบถ้วนเต็มจำนวน พร้อมค่าปรับให้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) แจ้งว่า ปัจจุบันกองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนครบถ้วนเต็มจำนวน พร้อมค่าปรับจากบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์แล้ว